Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Navigace:  ODDĚLENÍ  >  Dětské oddělení 

osd_tb

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži zajišťuje specializovanou komplexní pedopsychiatrickou péči pro děti s celým spektrem duševních poruch ze spádové oblasti, ale vycházíme vstříc zájemcům mimo region. Koedukované oddělení disponuje 25 lůžky a je organizováno jako terapeutická komunita, jejímž základem je propracovaný léčebný režim. Léčebný tým tvoří primář, lékaři, psychologové, zdravotně-sociální pracovník a zejména 12 zdravotních sester pod vedením vrchní sestry. V roce 2017 získalo oddělení akreditaci pro postgraduální vzdělávání lékařů v dětské a dorostové psychiatrii.

Hospitalizováni jsou chlapci a dívky s duševními poruchami a poruchami chování ve věku 3-18 let. Jedná se o hyperkinetické a jiné poruchy chování, poruchy chování a emocí v dětství, úzkostné, fobické a obsedantně kompulzivní poruchy, panické poruchy, posttraumatické stresové poruchy, tikové poruchy, psychózy, enuretické a enkopretické poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra, problémy související se školním vzděláváním či problematikou rodinných vztahů. Oddělení není určeno pro léčení závislostí na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách.

První 2-3 týdny pobytu dítěte na oddělení jsou adaptační a diagnostickou fází hospitalizace, po jejímž skončení se lékaři dohodnou se zákonnými zástupci o dalším postupu léčby včetně nutného trvání hospitalizace. Průměrná doba léčby je 6-12 týdnů, v odůvodněných případech může být pobyt kratší nebo naopak delší.

Kromě systému terapeutické komunity a psychofarmakoterapie je v léčbě dětí užívána skupinová i individuální psychoterapie, rodinná terapie, z dalších terapií např. arteterapie, ergoterapie, canisterapie, léčebná tělesná výchova, sportovní aktivity v tělocvičně i na hřištích v areálu nemocnice. Děti chodí na vycházky do města a účastní se příležitostných kulturních akcí. V letním období organizujeme léčebně rehabilitační psychoterapeuticky zaměřené pobyty, které jsou určeny dětem, jež jsou schopny zvládnout zátěž psychoterapeutického režimu s herním a skupinovým programem. Po dobu letních pobytů jsme schopni zajistit péči pro akutní stavy po předchozí telefonické domluvě i v době, kdy ostatní psychiatrická zařízení disponující dětskými lůžky jsou uzavřena.

Pokud to zdravotní stav dítěte dovolí, navštěvuje během hospitalizace Základní a Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení Kroměříž, která se nachází v budově oddělení. Dětem je zajištěna docházka v rozsahu učiva základní školy. Děti s ukončenou základní školní docházkou se v době školního vyučování věnují samostudiu a nebo se účastní arteterapie nebo ergoterapie. Po dohodě s pracovníky školy při zdravotnickém zařízení probíhá výuka základních předmětů /výuka matematiky, českého jazyka a cizích jazyků/.

Děti jsou povinny dodržovat režim oddělení (viz. Režim DO PNKM), školní řád a domácí řád nemocnice, účastnit se terapeutických programů a školního vyučování, užívat léky a podrobovat se všem ordinovaným léčebným a vyšetřovacím procedurám, se kterými vyslovili souhlas jejich zákonní zástupci.

Děti nemají u sebe nebezpečné předměty a peníze v hotovosti, není dovoleno si vyměňovat oblečení. Jsou zakázány tetováže, piercing, barvení vlasů, sebepoškozování, kreslení na povrch těla a ošacení, není povoleno nošení sexuálně vyzývavého oblečení. Dívkám neumožňujeme líčení a lakování nehtů. Pokud dítě ohrožuje svým chováním svoje zdraví, zdraví ostatních děti nebo majetek nemocnice, nebo závažným způsobem narušuje program skupiny, může být na nezbytně nutnou dobu podle ordinace lékaře umístěno mimo kolektiv.

Návštěvy rodičů, zákonných zástupců a dalších osob, s jejichž návštěvami tito souhlasí, jsou možné ve všední dny ve středu od 13.00-17.00 hodin tak, aby nenarušovaly školní vyučování a léčebné programy a ve volných dnech sobota od 13.00-17.00 hodin a v neděli od 9.00-17.00 hodin. Děti mohou mít každý den telefonický hovor s příbuznými, a to v době od 18.30-21.00 hodin /pevná linka, mobilní telefon oddělení/. Děti samy z nemocnice telefonovat nemohou, nemohou mít na oddělení mobilní telefony a nelze jim umožnit používání počítačů, tabletů a internetu. Mohou dostávat a psát dopisy, jejichž obsah může být po dohodě s rodiči nebo se zákonnými zástupci kontrolován. Peníze dětí jsou uloženy na peněžní kartě na oddělení.

Informace o zdravotním stavu dětí podávají rodičům a zákonným zástupcům lékaři a psychologové oddělení ústně každou středu od 13.00-15.00 hodin. Lékaři, psychologové, zdravotně-sociální pracovník si mohou členy rodiny pozvat i opakovaně k pohovorům v zájmu úspěšného průběhu léčby dítěte.


Počet lůžek: 25

Telefon: 573 314 342
Primář: prim. MUDr. Irena Sedlaříková, e-mail: sedlarikovai@pnkm.cz  
Vrchní a staniční sestra: Dagmar Nováková, e-mail: novakovad@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Mgr. Olga Zavadilová, e-mail: zavadilovao@pnkm.cz

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži disponuje pouze následnými lůžky, nikoliv akutními. Z uvedeného důvodu budou děti na dětské oddělení PN KM přijímány pouze po předchozím objednání nebo po telefonické domluvě s lékařem dětského oddělení a to pouze v pracovní době lékařů (7-15 hod.).
V odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích nebudou děti na dětské oddělení přijímány.
Lůžka akutní dětské psychiatrie jsou na PK Brno Bohunice.
Děkujeme za pochopení.

 

Režim na dětském oddělení se školským zařízením  [164 KB]
Poslední aktualizace: 15.05.2020
Popis:


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena