Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os20_2_tb Otevřené psychoterapeutické oddělení 20 komunitního typu pro muže a ženy ve věku od 18 let, zaměřené na psychoterapeutickou a farmakologickou léčbu úzkostných, depresivních, reaktivních psychických poruch, poruch příjmu potravy (při BMI větším než 15) a dekompenzací poruch osobnosti, vyjma pacientů s emočně nestabilní poruchou osobnosti, které  přijímáme pouze do specializovaného programu DBT (objednávky na dbt@pnkm.cz).

Na oddělení nejsou léčeni pacienti se závislostí (alkohol, drogy, patologické hráčství), pacienti s agresivitou či jinými asociálními projevy, pacienti s těžkým organickým poškozením mozku, pacienti s akutními sebevražednými tendencemi, pacienti s poruchou příjmu potravy, jejichž BMI je nižší než 15, pacienti se schizofrenií, pacienti v dekompenzovaném somatickém stavu, kteří vyžadují somatickou péči.

Podmínkou pobytu je dobrý zdravotní stav umožňující zapojení se do režimových aktivit. Chronické somatické potíže jsou během hospitalizace řešeny pouze okrajově, proto doporučujeme před nástupem na léčbu navštívit odborného lékaře.

Léčba probíhá v terapeutické komunitě s režimovým nastavením (pacienti se podílejí na organizaci chodu oddělení, sami si obstarávají úklid a jiné drobné činnosti). Léčbou provází terapeutický tým, který je zastoupen psychiatrem, psychologem, sociální pracovnicí a středním zdravotnickým personálem.

Je určena pro pacienty motivované k práci na sobě. Důraz je kladen na převzetí zodpovědnosti pacienta za své potíže.

Terapeutický program je nastaven na 8 týdnů. Délku pobytu lze po individuální domluvě v indikovaných případech upravit. Propouštěcím dnem je středa.

Pacienti jsou vedeni k tomu:
- aby se svými problémy zabývali a zkoumali svůj podíl na jejich vzniku
- aby si utvářeli nové, realističtější postoje a přístupy k řešení svých problémů
- aby nacvičovali nové formy zpracovávání svých problémů.

K užívaným terapeutickým metodám patří:
1. individuální psychoterapie – s využitím přístupů KBT (práce s myšlenkami a chováním) a logoterapie (sebeuvědomování) – cca po týdnu hospitalizace
2. skupinová psychoterapie – forma psychoterapie, která využívá práci se skupinovou dynamikou. Pacienti otevřeně vyjadřují své pocity a hovoří o významných událostech svého života.
Otevřeně vyjadřují své pocity k tomu, co slyší od druhých, snaží se do nich vcítit a porozumět jim. Vyjadřují a srovnávají vlastní pocity s pocity a zkušenostmi druhých lidí. Za pomoci druhých se učí  podívat na sebe kriticky.
3. nácvik sociálních dovedností (asertivita) – vyjádření a přijetí kritiky, vyjádření pocitů, empatie, schopnost odmítnout vyhovět, trvat na svém požadavku, empaticky naslouchat
4. edukační přednášky
5. relaxační techniky a práce s dechem
6. všímavost – bdělá pozornost k přítomnému okamžiku
7. sebereflexe
8. činnostní terapie – šicí dílna, dřevodílna, košíkářská dílna, vazba a aranžování suchých květin, pletení, výtvarná činnost, keramika
9. arteterapie – intenzivní terapie, která využívá výtvarný projev jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů – dle individuální domluvy
10. rehabilitační cvičení  - dle individuální domluvy

Během období letních prázdnin a období Vánoc koncem prosince je terapeutický program omezen dle čerpání dovolených terapeuty.

Program všedního dne
6.00 - budíček
6.45 – rozcvička (dle počasí uvnitř či venku)
7.00 - ranní úklid, snídaně
8.00 – ranní schůzka pacientů s personálem – komunita
8.30 – terapeutický program (vizita, pohovor s lékařem, skupinová či individuální psychoterapie,       nácvik sociálních dovedností, činnostní terapie, přednášky, nácvik všímavosti)
11.30 – oběd, polední klid
13.00 – progresivní svalová relaxace
13.30 – individuální psychoterapie/volno/sebereflexe
17.30 – večeře, večerní úklid
19.30 – relaxace a práce s dechem
20.00 – volno (úterý – večírek)
22.00 – večerka

O víkendech a svátcích je budíček v 7:15 hod.
V sobotu dopoledne probíhá celkový úklid oddělení.
Terapeutický program (vizita, pohovor s lékařem, skupinová či individuální psychoterapie, nácvik sociáoních dovedností, činnostní terapie, přednášky, nácvik všímavosti) neprobíhá.

Vycházky po areálu jsou pacientům umožněny ihned po nástupu. Po 3 dnech vycházky mimo areál (po – čt v době od 13.30h do 17.30h, pá – ne od 13h do 17.30h). Po 14 dnech je možná víkendová dovolenka (následně pak každý druhý víkend). Návštěvy pacientů rodinnými příslušníky jsou umožněny denně v době vycházek na vyhrazených místech. V nutných případech je možno po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem dobu vycházky upravit dle potřeb pacienta.

Návštěvní doba, vycházky:
Po - Čt 13.30 – 17.30 hod.
Pá – Ne: 13.00 – 17.30 hod.

Pacienti mají možnost docházet do knihovny pacientů nebo do pacientského klubu (kurz angličtiny).

Telefonování je možné v době osobního volna maximálně do 22h.
V průběhu terapeutických aktivit je používání mobilních telefonů zakázáno.

Na oddělení jsou 3-4 lůžkové pokoje, které jsou umístěny v patře. Přes den se nezamykají. Dále klubovna a společenská místnost, které se využívají k psychoterapeutickým skupinám, nácviku relaxace, tělesnému cvičení či sledování televize.

Podmínky přijetí:
Telefonické objednání pacientem každé pondělí od 11.00 hod na telefonním čísle 573 314 233.
Nástupním dnem je středa v týdnu, ve kterém se pacient objednal (dle kapacity oddělení).
Ve smluvený den se pacient dostaví na Centrální příjem Psychiatrické nemocnice Kroměříž do 9h s doporučením od ambulantního psychiatra, popř. praktického lékaře.

Co s sebou:
Sešit velikosti A4 bez linek, propiska.
Oblečení dle ročního období (možnost vyprání si prádla na oddělení), sportovní obuv, domácí obuv, pyžamo, toaletní potřeby, ručník, toaletní papír.
Wi-fi připojení není zatím na našem oddělení dostupné. (v realizaci) 


Telefon: 573 314 233
Adresa: Oddělení 20, Havlíčkova 1265/50, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, 767 40 Kroměříž
Primář: prim. MUDr. Jana Anna Uhrová, e-mail: uhrovaja@pnkm.cz 
Vrchní sestra: Dagmar Murínová, e-mail: murinovad@plkm.cz
Staniční sestra:  Jaroslava Ambrožová, e-mail: ambrozovaj@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Bc. Michaela Vlasáková, e-mail: vlasakovam@pnkm.cz© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena