Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMACE 

Navigace:  INFORMACE  >  Práva pacientů 
 

Práva pacientů


Dle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, máte právo:

 • Na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, tzn. podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta,
  s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.
 • Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.
 • Zvolit si zdravotnické zařízení, které odpovídá Vašim potřebám, vyjma zákonem stanovených výjimek.
 • Vyžádat si konzultační služby od jiného zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka, vyjma zákonem stanovených výjimek.
 • Být seznámen s Vnitřním řádem nemocnice, který je viditelně umístěný v prostorách nemocnice a je Vám k dispozici.
 • Na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/osoby určené zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby určené soudem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb.
 • Být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.
 • Znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků
  a studentů/stážistů přímo zúčastněných na poskytování Vaší péče.
 • Odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo zúčastněny, studentů a stážistů.
 • Přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s Vnitřním řádem nemocnice tak, abyste neporušoval/a práva ostatních pacientů.
 • Přijímat v průběhu hospitalizace duchovní péči a podporu od duchovních církví
  a  náboženských společností registrovaných v ČR a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů.
 • Na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí.
 • Pokud máte smyslové/tělesné postižení a využíváte psa se speciálním výcvikem (tj. vodící nebo asistenční pes), máte právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v průběhu hospitalizace a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů.
 • Dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám/sama zvolíte, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 • Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že
  k němu poskytnete svobodný a informovaný souhlas.
 • Svůj souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat. Toto se netýká situací, kdy je nařízená izolace, karanténa nebo povinné léčení dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
 • Máte právo na určení osoby k poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně rozsahu poskytovaných informací a máte právo vyslovit zákaz poskytování informací určeným osobám.
 • Máte právo na poskytnutí veškerých informací o zdravotním stavu, na odmítnutí informací o svém zdravotním stavu, na nahlížení do zdravotnické dokumentace
  v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace.
 • O Vašem zdravotním stavu/zdravotním stavu opatrované osoby a plánované léčbě Vás bude informovat zpravidla Váš ošetřující lékař. Ten je oprávněn na základě Vašeho souhlasu podávat tyto informace též Vámi určeným osobám.


       


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena