Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os18_tb

Otevřené psychoterapeutické oddělení 18B komunitního typu pro muže a ženy ve věku od 18 let.

Toto oddělení, s dlouholetou tradicí, je zaměřeno na komplexní psychoterapeutickou a farmakologickou léčbu motivovaných pacientů s úzkostnou a depresivní symptomatikou. Věnujeme se také motivovaným pacientům s dekompenzovanou poruchou osobnosti.

Na oddělení nejsou léčeni pacienti se závislostí (alkohol, drogy, patologické hráčství), pacienti s agresivními projevy, pacienti s organickým poškozením mozku, pacienti s akutními sebevražednými tendencemi, pacienti se schizofrenií a pacienti v dekompenzovaném somatickém stavu, kteří vyžadují somatickou péči.

Důležitý je dobrý zdravotní stav, který umožňuje zapojení se do režimových aktivit. Somatické potíže jsou během hospitalizace řešeny pouze okrajově, proto doporučujeme před nástupem na léčbu navštívit specializované lékaře a předem si zajistit veškerá potřebná vyšetření.

Léčba probíhá v terapeutické komunitě s intenzivním režimovým nastavením, proto je nutné, aby byl pacient schopen zvládnout náročnost denního programu. Dodržování režimu a řádu na oddělení je pro všechny pacienty závazné. Léčbou pacienty provází terapeutický tým, který je zastoupený psychiatrem, dvěma psychology a psychoterapeuty, zdravotními sestrami s psychoterapeutickým vzděláním a sociální pracovnicí. Stěžejní prostředek léčby je skupinová psychoterapie.

Léčba je určena pro pacienty motivované k práci na sobě. Důraz je kladen na převzetí zodpovědnosti pacienta za svoje potíže.

Pacienti jsou  vedeni k tomu:
- aby se svými problémy zabývali ve skupině a zkoumali svůj vlastní podíl na jejich vzniku
- aby si utvářeli se nové, realističtější postoje a přístupy k řešení svých problémů
- aby nacvičovali nové formy zpracovávání svých problémů

Pacienti jsou vedeni ke komplexnímu řešení svých obtíží takto:
Emoční zpracování: ventilace emocí, nahlédnutí na vznik obtíží, zpracování témat týkajících se dětství, dospívání, traumatických událostí
Kognitivní zpracování: porozumění událostem ve svém životě, práce s myšlenkami
Behaviorální nácvik: utváření nových postojů a přístupů, které lze ihned v rámci terapeutické komunity zkoušet a ověřovat jejich funkčnost

Poskytujeme psychoterapeutický přístup Systemické a Kognitivně behaviorální terapie
Systemický přístup se zejména zaměřuje na zážitkovou formu psychoterapie a vnitřní změnu pacienta, která má následně vliv na jeho interpersonální vztahy. V systemickém přístupu se klade důraz zejména na zvýšení sebeúcty pacienta, posílení schopnosti rozhodovat a přijmout za svá rozhodnutí odpovědnost.
Kognitivně behaviorální přístup obohacený o prvky schématerapie navazuje na přístup Systemický. V kognitivně behaviorální terapii se následně zaměřujeme na práci s myšlenkami a chováním.
Spojení těchto přístupů poskytuje komplexní řešení obtíží pacienta, kde jsou zahrnuty nejen hlubinné psychoterapeutické procesy, ale také učení a nácviky nových forem chování, které pacient postupně zavádí do svého běžného života.

Užívané terapeutické metody
Veškeré aktivity, sociální interakce i krize, které se v rámci komunity dějí, jsou zdrojem sociálního učení a mají terapeutický dopad. Vše, co se v komunitě stane, je následně využíváno i v terapii. Níže uvádíme stěžejní terapeutické metody, které na oddělení využíváme.

Skupinová psychoterapie – forma psychoterapie, při které využíváme práci se skupinovou dynamikou. Skupina je modelovým prostředím, které umožňuje sebepoznání a poskytuje bezpečný prostor k prožívání emocí a testování nových forem chování.

Cílem skupinové psychoterapie je především růst a rozvoj vlastního potenciálu.

K základním pravidlům patří
1) hovořit otevřeně a upřímně, projevit své skutečné pocity a sdělit citově významné události ze svého života
2) přijímání kritických podnětů od skupiny
3) otevřené vyjadřování svých pocitů k tomu, co slyší od druhých, snaha se do nich vcítit a porozumět jim.

Úkolem skupinové psychoterapie není přinášet či dávat rady. Daleko důležitější je možnost vyjádření a srovnání vlastních pocitů s pocity, představami a zkušenostmi druhých lidí. Též atmosféra skupinové soudržnosti hraje významnou roli. Naděje na dobrý léčebný výsledek je větší u těch členů skupiny, kteří se projevují otevřeně a aktivně, než u těch, kteří se snaží unikat a skrývat.

Psychodrama – jedná se o zjednodušené divadlo, které slouží k psychoterapeutickým účelům, kde pacient přehrává své životní situace. Díky tomu odreagovává emoce a získává lepší náhled a uvědomění na životní situace.
Schématerapie – zde se zaměřujeme na charakteristiku a vznik emočních prožitků u pacientů. Zejména na neuspokojení základních emocionálních potřeb v dětství, které vedou k rozvoji raných maladaptivních schémat.
Muzikoterapie – je formou umělecké terapie, kdy užitím hudby oslovujeme fyzickou, psychickou, kognitivní a sociální stránku pacientů. Muzikoterapie užívá verbální i neverbální prostředky k uvolňování napětí.
Psychogymnastika – forma psychoterapie, kdy pacienti vyjadřují situace, pocity, vztahy a konflikty pantomimicky (tedy bez zneklidňujícího rušivého verbálního projevu).
Nácvik sociálních dovedností – již zpracovaná témata se pacienti učí uvést do praxe. V rámci nácviku se pacienti učí např. přijmout kritiku, vyjádřit pocity, vymezit si své hranice.
Edukační přednášky
Nácvik všímavosti a koncentrace pozornosti – bdělá pozornost k přítomnému okamžiku
Relaxační techniky a práce s dechem
Činnostní terapie – šicí dílna, dřevodílna, košíkářská dílna, vazba a aranžování suchých květin, pletení, výtvarná činnost, keramika.
Individuální / podpůrné pohovory – slouží zejména ke konzultaci a uchopení tématu na skupinovou psychoterapii, která je stěžejní prostředek léčby.

A další...

Program dne:
6.00 - budíček (o víkendech a svátcích v 7h)
6:45 - rozcvička
7:30 - snídaně
8:15 - ranní schůzka pacientů s personálem, kterou řídí pacientská spoluspráva – komunita
9:30 - ranní terapeutický program spočívající ve skupinových psychoterapiích
10:45 - úklid oddělení
11:30 - oběd
12:30 – relaxace
13:45 - odpolední terapeutické aktivity (skupinová psychoterapie, psychogymnastika, arteterapie, přednáška)  
15:15 -  sport (volejbal, cvičení apod.)
16:15 – osobní volno
17:30 – večeře
19:15 - večerní program, který je věnován přednáškám, nácviku sociálních dovedností a společenské zábavě
21:30 – úklid oddělení
21:50 – relaxace
22:00 – večerka (pátek a sobota ve 23h)

Co s sebou:
Oblečení dle ročního období. Pro pobyt na oddělení potřebujete domácí obuv a běžný oděv (v zimě raději teplejší, protože někdy bývá na oddělení chladněji). Na sport je třeba si vzít sportovní obuv a oděv. Dále věci osobní potřeby (kartáček na zuby, mýdlo, ručník, pyžamo, toaletní papír, apod).

Vycházky po areálu jsou pacientům umožněny ihned po nástupu. Vycházky mimo areál probíhají ve středu (15:00 – 17:30h), sobotu a neděli (13:00 – 17:30h). V ostatní dny pouze 2 pacienti po schválení personálem. Na víkendovou dovolenku (pátek – neděle do 19h) odjíždí pacienti po 3 týdnech pobytu.

Návštěvy pacientů doporučujeme teprve druhý týden pobytu, a to o víkendu a v době vycházek. Omezení návštěv je důležité proto, aby zapojení do skupiny a působení terapeutického systému nebylo rušeno vlivy zvenčí.

Návštěvní doba, vycházky:
St 15:00 – 17:00
So, Ne 13:00 – 17:30             

Telefonování je možné v době osobního volna. V průběhu terapeutických aktivit musí mít pacienti mobilní telefony vypnuté, na programy je nenosí.

Kdo pacienty k léčení doporučuje:
Přijetí pacienta do komunity je možné na doporučení psychiatra, psychologa nebo praktického lékaře, zaslané emailem, případně předem poštou přímo na oddělení. V doporučení mají být i výsledky provedených vyšetření nebo výpis ze zdravotního záznamu. Na základě doporučení pak terapeutický tým pacienta telefonicky objednává na nejbližší volný termín a odesílajícího lékaře, či psychologa o termínu nástupu informuje.

Nástup, trvání a průběh léčby:
Nástup objednaných pacientů je ve čtvrtek do 9:00. Ve smluvený den se pacient dostaví na Centrální příjem Psychiatrické nemocnice Kroměříž s doporučením od ambulantního psychiatra, psychologa, nebo praktického lékaře. Při nástupu se ujímá nových pacientů pacientská spoluspráva (tzv. patron), která je ubytuje a pomůže jim začlenit se do kolektivu. Uskuteční se pohovor s lékařem, případně psychologem. Další léčení se pak již děje převážně ve skupině, nikoli individuálně.

Léčebný program trvá 6 týdnů. Na počátku léčby se pacienti zavazují k absolvování celé jeho délky. Za zdárné ukončení léčby se považuje absolvování celého 6týdenního programu. Známé rodinné události, studijní konzultace nebo pracovní problémy doporučujeme vyřešit před nástupem do programu či po jeho ukončení. O případných výjimkách rozhoduje terapeutický tým.

Během léčení procházejí pacienti určitými fázemi. V prvních dvou týdnech se objevuje u některých zvýšené napětí, případně i výrazné zhoršení potíží s tendencemi léčbu opustit. Opuštění léčby v tomto okamžiku však vede k zastavení úzdravného procesu.

Pacienti často očekávají, že jim budou v rámci psychoterapie poskytovány rychlé rady a tipy na řešení jejich obtíží. Takto ovšem psychoterapie nefunguje. V psychoterapii jde zejména o pochopení a nahlédnutí na sebe samotného a druhé lidi, s kterými je utvářen vztah. Následně o aplikování nových postojů do života a a s tím spojenou změnu původních vzorců chování, které byly pro daného člověka zatěžující.


Počet lůžek: 22
Telefon: 573 314 259
Email na oddělení: 18b@pnkm.cz
Adresa: Oddělení 18b, Havlíčkova 1265/50, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, 767 40 Kroměříž
Primář: prim. MUDr. Jana Anna Uhrová, e-mail: uhrovaja@pnkm.cz 
Vrchní sestra: Dagmar Murínová, e-mail: murinovad@pnkm.cz
Sociální pracovnice: Bc. Michaela Vlasáková, e-mail: vlasakovam@pnkm.cz

Formulář  [16 KB]
Poslední aktualizace: 03.10.2022
Popis:


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena