Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMACE 

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ O HOSPITALIZACI A ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTŮ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V KROMĚŘÍŽI

Zákon č. 372/2011 Sb.  „O zdravotních službách“  stanoví v § 51 povinnosti v oblasti zachování mlčenlivosti v souvislosti s  poskytovanými zdravotními službami tak, že „poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb“, přičemž „za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li zproštěn pacientem mlčenlivosti“.

Z tohoto znění zákona tedy vyplývá, že
NELZE SDĚLOVAT ŽÁDNÉ INFORMACE O NAŠICH PACIENTECH BEZ JEJICH VÝSLOVNÉHO SOUHLASU, A TO ANI INFORMACI, ZDA JE DOTYČNÁ OSOBA V SOUČASNÉ DOBĚ V NAŠEM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ HOSPITALIZOVÁNA.

Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravotnické dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o jeho zdravotním stavu sdělovány.

Zdravotníci PN Kroměříž jsou tedy oprávněni sdělovat jakékoli informace o pacientovi pouze tehdy, když:

a) pacient souhlasí s tím, že konkrétní osobě lze informace poskytovat a tato je uvedena ve zdravotnické   dokumentaci pacienta,

b) v rozsahu, se kterým pacient souhlasí,

c) znají totožnost osoby, které informace sdělují

K tomu je potřeba osobní kontakt s osobou, vyžadující informace, která prokáže svou totožnost nebo ji potvrdí sám pacient, který s poskytnutím informací této osobě vysloví souhlas, pokud není uvedena ve zdravotnické dokumentaci.

Protože telefonicky nelze ověřit totožnost volajícího, nelze ve většině případů podávat tímto způsobem žádné informace o tom, zda je pacient v PN Kroměříž léčen, ani jaký je jeho zdravotní stav.

To platí i v případě, že informace žádá příslušník policie, jiný lékař, sociální pracovník, soudní úředník atd.
Telefonicky lze podat informace pouze v případě, že si pacient s volajícím dohodne nějaké HESLO, které sdělí personálu a ten dohodnuté heslo zapíše do zdravotnické dokumentace. Pokud volající toto heslo uvede, bude zdravotnický personál ochoten základní informace sdělit i po telefonu.

O informace o konkrétním pacientovi lze požádat písemně, s jejich podáním však musí pacient souhlasit.
Pokud pacient není vzhledem ke svému psychickému stavu způsobilý souhlas s poskytováním informací o svém zdravotním stavu udělit, není personál povinné mlčenlivosti zproštěn a nesmí – na základě výše uvedeného zákona -  žádné informace o pacientovi nikomu sdělovat.

U pacientů s omezenou způsobilostí právně jednat lze poskytnout informace o jejich zdravotním stavu pouze se souhlasem opatrovníka.

POCHOPTE PROSÍM, ŽE ZAMĚSTNANCI PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V KROMĚŘÍŽI MUSÍ DODRŽOVAT PLATNÝ ZÁKON A NEVYŽADUJTE PO NICH INFORMACE ZPŮSOBEM A V ROZSAHU, KTERÉ VÁM  POSKYTNOUT  NESMĚJÍ.

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena