Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Navigace:  ODDĚLENÍ 
Oddělení
Primář
Popis oddělení
CP
prim. MUDr. Pavel Vanek  Oddělení Centrálního příjmu slouží jako prvokontakt pro všechny pacienty přicházející s problémem do naší nemocnice.
1
prim. MUDr. Lucie Macharáčková  Otevřené ženské oddělení s volnými vycházkami, určené převážně pro doléčování akutních psychických onemocnění a pro léčbu klidných spolupracujících nemocných všech dg. kategorií.
2
prim. MUDr. Erika Abrahamová Otevřené mužské oddělení pro doléčování psychotických poruch.
4A
prim. MUDr. Soňa Zlámalová
Otevřené koedukované oddělení pro muže a ženy. Pacienti s psychiatrickým onemocněním a aktuálním zhoršením somatického stavu.
4B
prim. MUDr. Soňa Zlámalová Otevřené koedukované oddělení pro muže a ženy. Pacienti s psychiatrickým onemocněním a aktuálním zhoršením somatického stavu.
5A
prim. MUDr. Lucie Macharáčková Jedná se o ženské uzavřené odd. pro léčbu akutních psychiatrických onemocnění a poruch, spojených s neklidem, event. agresivitou a nepřiléhavým chováním, většinou ohrožujících sebe nebo své okolí.  Na oddělení jsou i ochranné soudem nařízené psychiatrické léčby.
5B
prim. MUDr. Lucie Macharáčková Oddělení 5B je polouzavřené s možností vycházek. Zaměřuje se především na léčbu depresí a klidnějších, lépe spolupracujících nemocných s akutním psychotickým onemocněním, případně léčbu pacientek, u kterých je riziko sebevražedného jednání.
6A
prim. MUDr. Erika Abrahamová Uzavřené mužské oddělení pro léčbu akutních psychotických stavů spojených s agitovaností, negativismem nebo agresivitou, schizofrenie, manické fáze psychos, ústavní ochranné psychiatrické léčby.
6B
prim. MUDr. Erika Abrahamová Uzavřené mužské oddělení pro léčbu akutních schizofrenních psychos a psychotických depresí.
7A
prim. MUDr. Hana Navrátilová
Uzavřené, koedukované oddělení poskytující diferencovanou a specializovanou péči seniorům trpícím duševní poruchou nebo duševní nemocí.
7B
prim. MUDr. Pavel Vanek Akutní, uzavřené, ženy 18-65 let, léčba akutních epizod duševních poruch, afektivních stavů, vyžadující pobyt na uzavřeném oddělení.
8A
prim. MUDr. Adéla Stoklasová
Oddělení nabízí léčbu závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách. Léčba probíhá v terapeutických komunitách a je odstupňována podle náročnosti léčebného programu a délky pobytu.
8B

prim. MUDr. Adéla Stoklasová

Oddělení nabízí léčbu závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách. Léčba probíhá v terapeutických komunitách a je odstupňována podle náročnosti léčebného programu a délky pobytu.
11A
prim. MUDr. Milena Kneslíková
Otevřené koedukované / subakutní psychózy nebo afektivní poruchy, lehké dekomp. oligofrenie, chron. psychózy do 65 let věku.
11B
prim. MUDr. Milena Kneslíková Uzavřené ženské / psychózy naroubované u oligofrenie, eretické oligofrenie, alkohol. demence do 65 let věku.
12A
prim. MUDr. Pavel Vanek Akutní, uzavřené, muži 18-65 let, léčba akutních epizod duševních poruch, afektivních stavů, vyžadující pobyt na uzavřeném oddělení.
12B

prim. MUDr. Pavla Vojtová

Uzavřené mužské / chronicky duševně nemocní, oligofrenie a demence s omezenou spoluprací.
13A
prim. doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D. Na oddělení jsou přijímány ženy starší 65 let, všech diagnóz, ke krátkodobé hospitalizaci.
13B
prim. MUDr. Milena Kneslíková
 
Uzavřené psychiatrické oddělení pro muže, zaměřené na farmakologickou, psychoterapeutickou a rehabilitační léčbu dlouhodobě probíhající schizofrenie, lehké mentální retardace, lehkých organických psychických poruch, chronicky probíhající závislosti na alkoholu.
14A
prim. MUDr. Hana Navrátilová Mužské uzavřené gerontopsychiatrické oddělení, příjmové, kde se léčí pacienti ve věku 65ti let a starší s organickými psychickými poruchami, demencí a depresí, spojených se sebeohrožujícím nebo okolí ohrožujícím chováním.
14B
prim. MUDr. Hana Navrátilová Mužské uzavřené gerontopsychiatrické oddělení, kde se léčí pacienti ve věku 65ti let a starší s diagnózami demence různé etiologie, dekompenzované stavy psychóz, mentální retardace, organické psychosyndromy, bez výrazných projevů agrese a neklidu.
15
prim. MUDr. Adéla Stoklasová Oddělení nabízí léčbu závislostí na alkoholu a nealkoholových drogách. Léčba probíhá v terapeutických komunitách a je odstupňována podle náročnosti léčebného programu a délky pobytu.
16  prim. MUDr. Pavla Vojtová  Oddělení 16 je otevřené mužské oddělení pro klidné pacienty do 65 let s chronickým průběhem nemoci (psychózy, organické psychosyndromy, mentální retardace). Dále léčíme pacienty závislé na návykových látkách, kteří nejsou schopni léčby na režimovém odděleních.
17A
prim. MUDr. Pavla Vojtová Uzavřené mužské oddělení pro léčbu chronických duševních onemocnění, a pro nemocné s mentálním postižením kombinovaným s psychiatrickým onemocněním pro nemocné do 65 let.
17B

prim. MUDr. Adéla Stoklasová

Otevřené koedukované (muži i ženy) oddělení s principy terapeutické komunity určené pro léčbu závislosti na nealkoholových drogách, případně nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem.
18A

prim. MUDr. Pavla Vojtová

Otevřené koedukované / psychoterapeutické oddělení  pro psychotické poruchy, skupinová PT, edukace, nácvik kognitivních funkcí.
18B
prim. MUDr. Jana Anna Uhrová
 
Otevřené psychoterapeutické oddělení 18B komunitního typu pro muže a ženy ve věku od 18 let. Toto oddělení, s dlouholetou tradicí, je zaměřeno na komplexní psychoterapeutickou a farmakologickou léčbu motivovaných pacientů s úzkostnou a depresivní symptomatikou. Věnujeme se také motivovaným pacientům s dekompenzovanou poruchou osobnosti. 
19A
prim. doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.
Uzavřené ženské oddělení pro pacientky starší 65 let, vyžadující jak psychiatrickou, tak somatickou léčbu.
 
19B
prim. doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.
Na oddělení jsou léčeny ženy starší 65 let, všech diagnóz u kterých je třeba s ohledem na onemocnění dlouhodobá hospitalizace.
20
prim. MUDr. Jana Anna Uhrová Otevřené psychoterapeutické oddělení komunitního typu pro muže a ženy ve věku od 18 do 65 let, zaměřené na psychoterapeutickou a farmakologickou léčbu úzkostných, depresivních, reaktivních psychických poruch, poruch příjmu potravy (při BMI větším než 15) a dekompenzací poruch osobnosti.
Dětské oddělení
prim. MUDr. Irena Sedlaříková
Oddělení má jednu stanici o 25 lůžkách, jedná se o koedukované oddělení. Přijímáme děti od 3 do 18  let.

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena