Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMACE 

Whistleblowing


Informace o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)


Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla Psychiatrické nemocnici v Kroměříži (dále jen "PNKM") jako povinnému subjektu mj. i povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen "VOS") k přijímání oznámení, nastavit pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Současně má PNKM povinnost zajistit uveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.


PNKM má příslušné postupy při ochraně oznamovatelů upraveny v samostatném interním metodickém pokynu Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing (viz dole - Soubory ke stažení), v platném znění, kde jsou uvedeny všechny případné informace.

 


Příslušná osoba PNKM


Jako příslušná osoba PNKM pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určen Ing. Vladimír Remetei – Interní auditor PNKM – kontakty jsou uvedeny níže – viz část Jak lze oznámení učinit/podat?

 

 

Vnitřní oznamovací systém PNKM


Kdo může být oznamovatelem?


Oznamovatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému PNKM, externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky nebo uveřejněním, případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie (např. policejnímu orgánu, státnímu zástupci...). Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením.

PNKM ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).


Co by mělo obsahovat oznámení?


    • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa);
    • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, dochází nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je v působnosti Zákona (§ 2 odst. 1), včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
    • případné důkazy a podpůrné informace, na jejich základě je podáváno oznámení. 


Jak lze oznámení učinit/podat?


V případě písemného oznámení, je doporučeno vyplnit formulář Oznámení o možném protiprávním jednání (viz dole - Soubory ke stažení), případně lze oznámení učinit i volnou formou, mělo by ale vždy obsahovat minimální stanovené náležitosti - viz část Co by mělo obsahovat oznámení?


a) elektronicky:


    • za použití elektronického formuláře (viz dole - Soubory ke stažení); a zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu whistleblowing@pnkm.cz.


b) v listinné podobě 


    • za použití elektronického formuláře (viz dole - Soubory ke stažení) (takto podané oznámení ideálně v zalepené obálce by mělo být označené viditelně a čitelně nápisem „Oznámení – pouze k rukám Ing. Vladimíra Remeteie – NEOTVÍRAT“)
    • vhozením do schránky určené pro příjem oznámení o protiprávním jednání umístěné na podatelně v přízemí Správní budovy areálu PNKM; a to v pracovní dny v čase 6 – 15:30 hodin,
    • zasláním poštou na adresu: Ing. Vladimír Remetei, Interní auditor, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova 1265, Kroměříž 767 40.


c) telefonicky: na telefonním čísle: +420 573 314 449 nebo +420 770 103 355. 


d) osobně: po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba PNKM povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) – místo pro osobní podání: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova 1265, Kroměříž 767 40, Správní budova areálu PNKM, 2. patro, místnost č. 313 – kancelář Interního auditora (po předchozí osobní nebo telefonické dohodě).


Jaké jsou lhůty pro vyřízení oznámení?


    • po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou PNKM; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu PNKM, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
    • o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou PNKM bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát); to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu PNKM, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o posouzení oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě;
    • za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě PNKM (podací razítko na obálce doručené poštou) nebo datum vyjmutí ze schránky pro příjem listinných oznámení; u e-mailových oznámení je dnem přijetí oznámení datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu adresovaného na uvedenou adresu whistleblowing@pnkm.cz příslušné osobě PNKM; u ústního, příp. telefonického podání oznámení se za den přijetí oznámení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou PNKM.


Jak bude oznámení vyřizováno?


    • Zjistí-li příslušná osoba PNKM při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
    • Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba PNKM řediteli PNKM navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby PNKM a oznamovatel pro PNKM nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhne příslušná osoba PNKM nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou PNKM, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než PNKM. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu PNKM, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu PNKM, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijatém opatření by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
    • Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba PNKM bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.


Jak je zajištěna ochrana osobních údajů?


PNKM (resp. pověřená příslušná osoba) zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dalších dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny a které jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností správce (PNKM), ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Všechny informace, včetně osobních údajů oznamovatele a dalších dotčených osob, jsou/budou zpracovávány odděleně od ostatních informací v rámci zabezpečených datových souborů a datových úložišť a primárně slouží po celou dobu uchování pouze pro pověřenou příslušnou osobu PNKM (= Interního auditora) v rámci prováděného prošetřování a evidence přijatých oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními (doba uchování činí nezbytně nutnou dobu, minimálně 5 let od data přijetí oznámení, poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak).

 


Externí oznamovací systém


Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky najdete ZDE (klikněte).

 

 

Soubory ke stažení:

Směrnice č. Sm-M-7 Ochrana oznamovatelů - whistleblowing  [238 KB]
Poslední aktualizace: 15.01.2024
Popis: Dokument ke stažení ve formátu PDF
Ohlašovací formulář  [44 KB]
Poslední aktualizace: 15.01.2024
Popis: Dokument ke stažení ve formátu DOC


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena