Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

Navigace:  ODDĚLENÍ  >  Knihovna 

Historie lékařské knihovny Psychiatrické léčebny v Kroměříži

Odborné lékařské knihy byly v Psychiatrické léčebně v Kroměříži shromažďovány a pravděpodobně i půjčovány od vzniku léčebny, přestože se o tom žádný z dobových materiálů nezmiňuje. Důkazem toho jsou historické knihy, které do dnešních dnů má knihovna v evidenci.

Např. mnohodílný Archiv für Psychiatrie, počínající rokem vyd.1868, Ein Lehrbuch Psychiatrie, autor Dr.Emil Kraepelin, rok vydání 1904 a v neposlední řadě kniha prvního ředitele Dr.V. Návrata.

Vývoj choromyslnictví na Moravě a nový zemský léčebný ústav císaře Františka Josefa I. v Kroměříži, vydaná v r.1908.

Konkrétní činnost lékařské knihovny je zadokumentována až prvními knihami zapsanými v přírůstkových seznamech.

Pacientská knihovna, tvořena beletrií a populárně naučnými publikacemi, má první zaevidované knihy v roce 1958 a seznam odborných knih má první zapsanou knihu v březnu 1962. Od tohoto data se evidovaly všechny knihy i výpůjčky.

Dle různorodého písma při pořizování knihovnických záznamů je možné vytušit několik pracovníků, kteří se v knihovně postupně vystřídali. Od r.1976 byla oficiální knihovnicí jmenována PhDr.Eva Přikrylová, knihovna se v té době nacházela v poměrně nevyhovujících prostorách v přízemí pavilonu 21 pod tehdejší patologií, odborná veřejnost měla knihovnu k dispozici, ale beletrie pro pacienty byla půjčována jen velmi omezeně.

Proto časem došlo k přesunu pacientské knihovny do prostor pracovní terapie, která v té době sídlila v pavilonu 15. Půjčováním knih byla pověřena terapeutka Kristýna Tesařová a knihovna se otevřela pacientům.

V roce 1987 došlo k výměně knihovnic, dr. Přikrylovou, odcházející do důchodu,vystřídala Blanka Křížová, a vzápětí také došlo ke stěhování odborné knihovny do vhodnějších prostor v přízemí pavilonu č.9. A vzhledem k tomu, že nemocnice nenašla vhodné prostory pro svou odbornou knihovnu, přestěhovala se do nových prostor v léčebně i knihovna nemocnice, v té době obě instituce pod společnou hlavičkou OÚNZ.

Po odchodu p.Tesařové se i beletrie v pacientské knihovně ujala Blanka Křížová a po několika letech, kdy byl projektován Klub, se včlenila pacientská knihovna do společenských prostor Klubu, kde je dodnes.

Až do roku 2008 byly odborné knihovny nemocnice i léčebny ve společných prostorách a velmi dobře spolupracovaly, ač pro zaměstnance nemocnice to vzhledem ke vzdálenosti od pracoviště výhodné nebylo. Proto došlo k přesunu nemocniční odborné knihovny do areálu nemocnice a v prostorách pavilonu 9 došlo k rozšířění lékárny

a rekonstrukci místností knihovny. Lékařská knihovna tak od roku 2009, ke 100. výročí založení Psychiatrické léčebny, získala vzhled moderní knihovny 21.století.

Blanka Křížová, knihovnice

Biblioterapie v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži

Biblioterapie vznikala na základech psychiatrie a psychologie a má velké uplatnění v léčbě psychických poruch. V naší kroměřížské psychiatrické nemocnici je součástí ústavní knihovny  i knihovna pacientská, která biblioterapeutické činnosti dává dobrý základ.

Na odděleních je pravidelně prováděna klinická biblioterapie, kdy do činnosti terapeutických skupin psychoterapeut ve spolupráci s knihovnicí začlení čtení a analýzu vhodné literatury, která u klientů vede k celkovému uvolnění nahromaděného psychického napětí, ke katarzi, vhledu na svůj problém, uvědomění si významu prožívané situace, k jejímu přijetí, vyrovnání, také k obnově radosti ze života, podpoře osobní spokojenosti apod.

Další zajímavá práce s knihou je na oddělení činnostní terapie a arteterapie, kam dochází většina pacientů, a pokud to jejich činnost vyžaduje, mohou si postupy práce, případně inspiraci k tvorbě, malbě a sochařině vybírat z knih, které jsou terapeutům i klientům  k dispozici.

Při pravidelném půjčování v pacientské knihovně probíhá mezi knihovnicí a klientem individuální biblioterapie, kdy s nově příchozím čtenářem knihovnice hovoří o jeho zájmech a na základě subjektivních i objektivních zjištění doporučuje vhodnou literaturu.

V pacientské knihovně Psychiatrické nemocnice  máme množství vhodných titulů, které slouží k zábavě  i  edukaci našich pacientů, ať už se jedná o knihy s protialkoholní a protidrogovou tematikou pro oddělení léčby závislostí, s tematikou pozitivní psychologie, také  relaxační a vědomostní  literaturu, pro dětské oddělení  ale i dospělé zájemce máme množství bajek a pohádek, které jsou také formou psychoterapie  a  velký zájem je i o běžnou beletrii sloužící k zábavě a odpočinku.

Klienti po přečtení vhodných knih cítí posílení radosti ze života, vytvoří si odstup od vlastních problémů, kniha jim může pomoci při zbavování se strachu a úzkosti, může zmobilizovat jejich aktivitu a odvahu,  podpořit vnitřní spokojenost a pohodu a posílit víru ve vlastní sílu.


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena