Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
opět přijímá v omezeném režimu pacienty

1. Jsou přijímáni pouze pacienti ze Zlínského kraje (okresy Vyškov, Břeclav, Hodonín, Přerov a Prostějov musí odesílat pacienty do psychiatrických zařízení ve vlastních krajích).

2. Příjmy budou pouze překladem z nemocnic kraje (zejména z Kroměřížské nemocnice) nebo ZZS. ZZS provede aspoň základní somatické vyšetření, včetně změření TT k vyloučení akutního infekčního onemocnění. Jsou přijímáni i pacienti s doporučením od psychiatra či praktického lékaře – po předchozí domluvě. Tito pacienti musí mít provedeno vyšetření KO, BCH, rtg S+P.

3. Přijímat se budou pouze pacienti po předchozí telefonické domluvě s lékaři Centrálního příjmu. Na centrálním příjmu probíhá změření TT pacienta a vyplnění dotazníku.

4. Indikace k přijetí: duševně nemocný pacient, ohrožující sebe nebo okolí, případně duševně nemocný pacient, kdy stav nelze zvládnout ambulantně (zejména psychotici v akutním stavu, pokusy o sebevraždu a další vážné psychické stavy). Pacienti bez příznaků virózy. Intoxikované pacienty nepřijímáme.

5. Intoxikované pacienty bude ZZS vozit přímo na PZS, nikoli přes PNKM. Při propuštění z PZS dovezou pacienta k provedení psychiatrického konzilia na CP.

6. Před přijetím gerontopsychiatrického pacienta je nutno provést RTG plic, KO, CRP a biochemii (pokud lze). Neklid u gerontopacinta je často prvním příznakem incipientního infektu. Tito pacienti také mohou mít virovou pneumonii s minimem klinických příznaků (vzhledem k chabé imunitní reakci).

7. Pro příjmy jsou vyhrazena oddělení 5A - ženy, 6A - muži, 7A - gerontopsychiatričtí pacienti.

8. Dětští pacienti:  od 27. 3. 2020 jsou stávající dětští pacienti PNKM propuštěni domů a dětské oddělení je uzavřeno. Pokud by se objevil dětský pacient vyžadující akutní hospitalizaci,  jsou akutní dětská psychiatrická lůžka ve FN Brno, nebo by se takový pacient hospitalizoval na dětském oddělení běžné nemocnice s konziliární službou pedopsychiatra. (v KM pedopsychiatr z PNKM, v ostatních nemocnicích pedopsychiatři z ambulancí).

V Kroměříži 7. 4. 2020

 MUDr. Petr Možný, ředitel
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

 


 ZÁKAZ NÁVŠTĚV
NA VŠECH ODDĚLENÍCH !!!  


Kroměřížská psychiatrická nemocnice (do 1.7.2013 léčebna) vždy dokázala obhájit svou nezastupitelnost v péči o duševně nemocné na Moravě. Svědčí to o její nesmírné vitalitě dané především obětavou prací zaměstnanců a vysokou odbornou úrovní poskytované zdravotní péče. Kroměřížská psychiatrická nemocnice se vždy snažila zavádět nejmodernější způsoby léčby a po celou dobu své existence si stále udržovala jedno z předních míst mezi ostatními léčebnami v celé naší republice.

Více informací o historii nemocnice


SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ O HOSPITALIZACI A ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTŮ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V KROMĚŘÍŽI

Zákon č. 372/2011 Sb.  „O zdravotních službách“  stanoví v § 51 povinnosti v oblasti zachování mlčenlivosti v souvislosti s  poskytovanými zdravotními službami tak, že „poskytovatel zdravotních služeb je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb“, přičemž „za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li zproštěn pacientem mlčenlivosti“.

Více informací zde.


 

ikona18b
  
Psychoterapeutické oddělení 18B

Oddělení 18b psychiatrické nemocnice v Kroměříži je specializovaným oddělením komunitního typu pro léčbu neurotických a dalších lehčích psychických poruch, které poskytuje moderní léčbu skupinovou psychoterapií. 

Další informace o odělení 18B...

 

pomocvzavislosti_152 Léčba závislostí

Pro léčbu a pomoc v závislosti jsme pro Vás vytvořili nové webové stránky:

www.pomocvzavislosti.cz

Určeno pro klienty závislé na alkoholu, návykových lécích, omamných látkách.

Léčba probíhá na odděleních 8A, 8B a 15.

Toxirehabilitační primariát je akreditovaný k vzdělávání v oboru Návykové nemoci.

 

 

 Psychoterapeutické
oddělení 18B

Oficiální stránky psychoterapeutického oddělení Psychiatrické nemocnice
v Kroměříži:

www.psychoterapie18b.cz

 

 


 

Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

 

 

 


Fotogalerie

Prohlédnout fotogalerii

Kontaktní údaje

Psychiatrická nemocnice
v Kroměříži
Havlíčkova 1265
767 40 Kroměříž

Tel.: 573 314 111

IČO: 00567914
DIČ: CZ00567914


Centrum duševního zdraví Kroměříž

Nově vzniklá zdravotně sociální služba pro lidi s duševním onemocněním.

více informací...


Dobrovolnictví
v PN Kroměříž

Realizováno ve spolupráci
s Dobrovolnickým centrem při
o.s. SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež.

více informací...

Partnerský projekt

PN Kroměříž spolupracuje při péči o pacienty s dlouhodobě probíhajícími vážnými duševními poruchami s neziskovou organizací "Sociální rehabilitace ZAHRADA".

více informací... leták

Kroměřížské kurzy hypnózy

více informací...


Vyřizování stížností, připomínek a návrhů

Standard PN v Kroměříži popisující proces vyřizování stížností, připomínek a návrhů si můžete prohlédnout zde.


Aktuality

Poděkování firmě G3 s.r.o. ze Zdounek
Chtěli bychom moc poděkovat firmě G3 s.r.o. ze Zdounek za bezplatné dodání ochranných štítů pro naše zdravotníky. Jmenovitě pak panu Michalovi Růžičkovi. Za vedení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži dar převzal hlavní SZP Jaromír Svoboda. Děkujeme!více info...
Úvodní kurz hypnózy 2020
více info...
Zákaz návštěv na vybraných odděleních
Z důvodu doporučení KHS přistoupila Psychiatrická nemocnice k zákazu návštěv na vybraných odděleních.více info...© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena