Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os09_tb

Většina psychologů pracujících v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži je přidělena na jednotlivé primariáty, kde se účastní vizit a podílí se na organizačních problémech jednotlivých oddělení, školení personálu atd.

Kromě toho bylo vybudováno jedno nezávislé centrální pracoviště (Oddělení 9 – Oddělení klinické psychologie), kde jsou psychologové, kteří pracují jak pro primariáty, kteří nemají vlastního psychologa, tak i pro primariáty, kde je potřeba psychologů vyšší.

Na tomto centrálním oddělení jsou rovněž soustředěny testy a metody psychologické diagnostiky a jsou zde účelně zřízené místnosti  pro provádění speciálních psychoterapeutických technik, jako je hypnóza či autogenní trénink. Probíhá zde vzdělávání psychologů ve specializační přípravě, supervizní semináře. Je zde prostor i pro metodické vedení psychologů na pravidelných společných intervizních schůzkách.

Pracovna vedoucího klinického psychologa PhDr. Romany Suché se nachází na oddělení 18B.

Kontakt:
Oddělení 18B (vedoucí klinický psycholog), PhDr. Romana Suchá, sucharo@pnkm.cz , tel.: 573 314 440

PN v Kroměříži podepsalo dlouhodobou smlouvu o vzájemné spolupráci s Katedrou psychologie UP v Olomouci, spolupracuje rovněž s Fakultou sociálních studií MU v Brně. V rámci těchto aktivit přijímáme – dle možností nemocnice – studenty k týdenní stáží. Koordinátorem studentských stáží je PhDr. Pavla Přijalová (e-mail: prijalovap@pnkm.cz, tel. 573 314 460).

PN v Kroměříži je účastno i několika psychologických výzkumných projektů, jejichž výsledky směřují ke zkvalitnění péče o pacienty PN v Kroměříži. Koordinátorem výzkumných projektů je Mgr. Veronika Hasoňová (e-mail: hasonovav@pnkm.cz, tel. 573 314 413).

Do PN v Kroměříži přicházejí dobrovolníci z řad nezdravotníků, aby se zapojili do několika dobrovolnických programů – doprovázení pacientů na vycházky, trávení volného času s pacienty, zajišťování zábavného programu. Psychologové tyto dobrovolníky koordinují a zajišťují jim supervizní vedení. Koordinátorem dobrovolnických aktivit v PNKM je Mgr. Lucie Dokládalová (e-mail: dokladaloval@pnkm.cz, tel. 573 314 267).

Psychologové jsou iniciátory i jiných důležitých aktivit. Např. pravidelného edukačního programu PREDUKA pro pacienty s psychotickým onemocněním (kontakt: Mgr. Renata Otevřelová, e-mail: otevrelovar@pnkm.cz, tel. 573 314 206 (mob. 775 751 846); více informací o Preduce viz lišta „AKTUALITY“ na stránkách PNKM).

Pracoviště klinické psychologie PN KM získalo akreditací MZ oprávnění k uskutečňování praktické a teoreticko-praktické části specializačního vzdělávání pro obor:

 „Klinická psychologie“ (s platností do 31.3.2027, garant vzdělávacího programu: PhDr. Barbara Koláčková),

„Dětská klinická psychologie“ (udělena akreditace MZ k 19.6.2018 s platností do 30.6.2023, garant vzdělávacího programu: PhDr. Lenka Gazdová)

„Psycholog ve zdravotnictví Psychoterapie“ (udělena akreditace MZ k 1.12. 2020, s platností do 30.11. 2025, garant vzdělávacího programu: PhDr. Romana Suchá)

Do předatestační přípravy jsou přijímání školenci na základě počtu volných míst schválených MZ.

Externí školence (z psychologických ambulancí) jsme schopni zařadit do vzdělávání, mají-li svůj odborný dohled na vlastním pracovišti (nejlépe školitele u svého zaměstnavatele). Pokud svůj odborný dohled nemají, nelze je do našeho programu zařadit.

Zařazení externistů do vzdělávání je v PN Kroměříž smluvně ošetřeno: 1 školicí den 500,- Kč.

Supervizní semináře se konají pravidelně v pátky 7,30 – 9,30 hod na Odd. klinické psychologie 2 (vchod ze strany lékárny).© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena