Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMAČNÍ DESKA 

A) Úvod

1. Každý pacient (zákonný zástupce pacienta, osoba zmocněná pacientem či osoba blízká, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo protože zemřel) a zaměstnanec Psychiatrické nemocnice v Kroměříži má právo podávat stížnosti, připomínky a návrhy (dále jen „stížnost“) k jednotlivým činnostem či událostem na oddělení, k léčebným či ošetřovatelským úkonům, které se staly jemu samotnému nebo kterých byl svědkem, nebo k chování personálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

2. Stížnost může být podána ústně nebo písemně.

3. V případě písemné formy stížnosti je nezbytné, aby obsahovala konkrétní údaje čeho se týká, kde a kdy se udála událost, které se stížnost týká, vůči komu je podávána, případné další osoby, kterých se stížnost týká či které mohou podat další informace o tom, čeho se stížnost týká (svědkové) a kdo tuto stížnost, připomínku či návrh podává, pokud podávající očekává na své podání odpověď.

4. Na anonymní písemné stížnosti nebude reagováno. Stížnost zaslaná e-mailem je považována za anonymní a nebude na ní též reagováno.

5. Písemnou stížnost, připomínku či návrh může podávající vložit do schránky stížností, připomínek a návrhů na oddělení, podat na podatelně PN v Kroměříži  nebo ji poslat poštou.

6. O možnosti podat stížnost a o formě, jakou to může učinit, je každý pacient i zaměstnanec PN v Kroměříži informován textem, který je volně dostupný na každém oddělení PN v Kroměříži a na internetových stránkách PNKM – viz Příloha 1.

7. O způsobu vyřízení písemné neanonymní stížnosti bude stěžovatel vyrozuměn písemnou formou, odeslanou poštou či předanou osobně do 30 dnů od doručení stížnosti.B) Způsob vyřizování stížností, připomínek a návrhů

1. V případě ústní stížnosti, připomínky či návrhu (dále jen „stížnost“) může být tato vyřízena rovněž ústní formou tím zaměstnancem PN v Kroměříži, který je k jejímu vyřízení oprávněn.

2. Pokud je ústní stížnost adresována jinému zaměstnanci PN v Kroměříži, který není k jejímu vyřízení oprávněn, je povinen stěžovatele informovat, komu má ústní stížnost adresovat.

3. V případě písemné stížnosti informuje každý zaměstnanec, jemuž byla stížnost adresována, o této skutečnosti jednak primáře primariátu, jehož se stížnost týká, jednak sekretariát ředitele PN v  Kroměříži.

4. Každé písemné stížnosti je na podatelně PN v Kroměříži přiděleno podací číslo.

5. Na sekretariátě ředitele PN v Kroměříži se vede „Evidence stížností“ v písemné  podobě, ve které je u každé stížnosti uvedeno:

    a) podací číslo stížnosti a číslo spisu
    b) datum doručení stížnosti
    c) kdo stížnost podal
    d) koho se stížnost týká
    e) kdo vypracoval písemné stanovisko ke stížnosti
    f) kdo napsal odpověď na stížnost
    g) zda byla stížnost posouzená jako oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná
    h) číslo jednací a datum odeslání odpovědi na stížnost
   
Originál stížnosti je uložen ve složce „Evidence stížností“ na sekretariátě ředitele PN v Kroměříži.

6. Kopie stížnosti je předána:

    a) adresátovi stížnosti (obvykle ředitel psychiatrické nemocnice)
    b) zaměstnancům PN v Kroměříži, kterých se stížnost týká
    c) event. dalším osobám, které se budou ke stížnosti písemně vyjadřovat
    d) bude založena do zdravotnické dokumentace pacienta, který si stížnost podal či kterého se stížnost týkala
    e) do osobního spisu zaměstnance, kterého se stížnost týkala

7. Ke každé stížnosti vypracuje své písemné stanovisko zaměstnanec, kterého se stížnost týká, event. další osoby, které adresát stížnosti požádá o vyjádření (například primář, staniční sestra aj.).

8. Adresát stížnosti vypracuje do 25 dnů odpověď stěžovateli, ve které uvede zjištěná fakta a zhodnotí, zda považuje stížnost za oprávněnou, částečně oprávněnou nebo neoprávněnou.

9. V případě, že bude stížnost považovat za oprávněnou, uvede adresát v odpovědi, jaká opatření byla na základě stížnosti provedena.

10. Odpověď na stížnost předá adresát na sekretariát ředitele PN v Kroměříži, který ji odešle  stěžovateli (do 30 dnů od podání stížnosti).

11. Kopie odpovědi na stížnost:

    a) bude založena do zdravotnické dokumentace pacienta, který si stížnost podal či kterého se týkala
    b) do osobního spisu zaměstnance, kterého se stížnost týkala
    c) bude poskytnuta zdravotnickému pracovníkovi (pracovníkům), kterých se stížnost týkala
    d) bude založena do složky „Evidence stížností“ v písemné podobě.

12. Pověřený člen Komise pro kvalitu a bezpečnost péče jednou za 6 měsíců (k 1.4. a k 1.10.) vyhodnotí podané písemné stížnosti a ověří, zda jsou opatření, která byla přijata, dodržována, případně rozhodne o přijetí dalších opatření.
 
Text, volně dostupný pacientům na každém oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.Připomínky, návrhy a stížnosti

1. Každý pacient Psychiatrické nemocnice v Kroměříži (jeho zákonný zástupce, osoba zmocněná pacientem nebo osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav) má právo podávat připomínky, návrhy a stížnosti, týkající se léčby a provozu oddělení, na kterém je léčen.

2. Připomínka, stížnost či návrh může být sdělena ústně kterémukoli zdravotnickému pracovníkovi oddělení. Ten buď okamžitě připomínku, návrh či stížnost vyřeší nebo pacientovi sdělí, komu má svůj návrh, připomínku či stížnost adresovat.

3. Připomínka, návrh či stížnost může být podána písemně a adresována kterémukoli zdravotnickému pracovníkovi oddělení, na kterém je pacient léčen, primáři primariátu, pod který spadá oddělení, na kterém je pacient léčen, nebo řediteli Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

4. Písemná stížnost musí obsahovat sdělení, čeho se návrh, připomínka či stížnost týká, případně kterého pracovníka/pracovníků se týká, musí být psána čitelně, opatřena datem, čitelným jménem a podpisem toho, kdo připomínku, návrh či stížnost podal a jeho adresu, na kterou mu má být poslána odpověď.

5. Písemnou připomínku, návrh či stížnost může pacient dát do obálky, na kterou napíše, komu je určena, a vhodit do schránky na oddělení nebo ji může předat přímo do rukou kteréhokoli zdravotnického pracovníka oddělení, na kterém je pacient léčen.

6. Na písemnou připomínku, návrh či stížnost vypracuje adresát odpověď a do 30 dnů od jejího obdržení tuto odpověď pošle poštou tomu, kdo ji podal, případně mu ji doručí osobně.

7. Na anonymně podané připomínky, návrhy či stížnosti nelze nijak reagovat, neboť nelze určit, komu má být případná odpověď doručena.

8. Připomínka, návrh či stížnost poslaná e-mailem je považována za anonymní, protože nelze určit, kdo ji skutečně podal.V Kroměříži 1.4.2016

MUDr. Petr Možný
ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena