Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMACE 

Reforma psychiatrické péče v PNKM

Současný stav

V Psychiatrické nemocnici v Kroměříži v současné době probíhá řada procesů. Klíčovým procesem je strategické plánování, které by mělo určit její směřování na roky 2024 – 2030. Na procesu strategického plánování se podílí vedení nemocnice, odborné platformy dle konkrétních témat a otevřená strategická skupina, které se účastní lidé z nemocnice napříč profesemi, kterým záleží na její budoucnosti. V plánu na rok 2023 je mimo jiného samotné dokončení dlouhodobého strategického plánu. Současné cíle tedy vycházejí z plánování pro rok 2023 a z již probíhajícího procesu dlouhodobého plánování, ale mohou být změněny a doplněny na základě ukončeného plánovacího procesu.

Opěrné body

Silnými stránkami Psychiatrické nemocnice v Kroměříži (dále PNKM) je její dobré jméno, odbornost personálu, fungující multidisciplinární spolupráce na odděleních, která byla zapojena do projektu multidisciplinarity, velmi dobře fungující CDZ. V současné době pracujeme na formulaci základních prvků organizační kultury – vize, poslání a sdílených hodnot, které budou vodítkem pro humanizaci a další rozvoj PNKM.

Historická determinanta

Klíčovým problémem budoucnosti a jejího plánování je fakt, že celý areál je památkově chráněný a každý malý zásah, který je ve prospěch funkčnosti zdravotnického zařízení, má být posouzen a schválen památkáři a stavebním úřadem. Střet zájmu památkového ústavu a zájmu péče o lidské zdraví je téměř každodenním problémem. Dostali jsme se do situace, kdy materiálně technické zázemí nemocnice podléhá pochopitelnému nekritickému zájmu památkovému, který je často v příkrém rozporu s tím, jak by měla vypadat psychiatrická péče v 21. století.

Východisko proměny

Při plánování změn v PNKM vycházíme z faktu, že nemocnice přetrvala relativně bez velkých změn více než jedno století, přečkala několik režimů a pokusů o zrušení. Vycházíme z faktu, že je třeba kriticky zkoumat, zda ona neměnnost je výsledkem potřebnosti konzervativismu, nebo bezradnosti jak dále s oborem, který byl dlouhá léta na okraji zájmu. Vycházíme z toho, že aktuálně realizujeme proměnu, která je koncentrována v určitém čase a dobíhá časový dluh nejméně třiceti let. Vycházíme z toho, že se stavem budov ocitáme mnohdy ještě v minulém století. Vycházíme také z faktu, že nejzásadnější výsadou pracovníka ve zdravotní péči je služba.

Cílový stav

Stav v roce 2030 – PNKM bude samostatně i ve spolupráci s partnery garantovat komplexní péči, která bude založena na prevenci, podpoře v přirozeném sociálním prostředí, podpoře ambulantní a podpoře v pobytovém zdravotnickém zařízení tak, aby se každému klientovi dostalo individuálně kombinované efektivní podpory a pomoci nejen z hlediska formy péče, ale i z hlediska druhu odborné pomoci. Cílem transformace není rušení, ale vznik. Pro pacienty je nemocnice místem bezpečí a pro veřejnost místem relaxace a inspirace.

Součástí strategického plánování PNKM jsou tematicky tyto cíle:

 • zavedení procesu individuálního plánování do celé nemocnice,
 • zavedení práce na principu multidiciplinarity do celé nemocnice,
 • systematické a kontinuální vzdělávání NLZP personálu,
 • zavedení pravidel pro stáže v jiných zdravotnických zařízeních a sociálních službách,
 • stabilizace personálu (prostředí, které je z hlediska léčby a péče o zaměstnance natolik zajímavé, že kvalifikovaný personál zůstává v nemocnici a neodchází například do ambulancí),
 • zavedení supervize do celé nemocnice,
 • vzdělávání lékařů v oblasti „recovery“ přístupu,
 • zavedení dobrovolnictví, které by pokrývalo koncepčně významnou část potřeb pacientů PNKM,
 • posilování úvazků a role peer pracovníků v rámci nemocnice,
 • rozšíření týmu pro řízení kvality nemocnice,
 • zrovnoprávnění pacienta v procesu zotavení,
 • kvalita akcentující práva pacienta (soukromí, vlastnění, podnětnost prostředí, kontakt s vnějším světem, hájení vlastních práv a zájmů atd.),
 • snižování počtu lůžek na pokojích na některých odděleních nemocnice,
 • částečná či komplexní rekonstrukce většiny budov a infrastruktury,
 • výstavba a počátek fungování komunitního multifunkčního centra (knihovna, kavárna, vzdělávací a ubytovací prostory apod.), které by propojovalo veřejnost s nemocnicí (mimo jiného i silný destigmatizační prvek),
 • rozšíření akutní péče do té míry, která odpovídá reálné potřebě (oddělení, která poskytují péči „akutním pacientům“, budou převedena do režimu akutních oddělení),
 • vznik oddělení pro pacienty s ochrannou léčbou (při zajištění její efektivity, kdy by koncentrace diagnosticky odlišných pacientů v ochranné léčbě na jednom oddělení neměla být na jejich úkor),
 • péče o SMI pacienty – proměna péče souvisí s cílem rozšíření multidiciplinarity na další oddělení PNKM (podpora procesu zotavení u všech pacientů, jejich provázení do komunity, zajištění adekvátních služeb v komunitě),
 • péče o adiktologické pacienty – zajištění podpory a péče u pacientů, kteří se ocitli před zahájením léčby v debaklových situacích, zajištění kontinuity procesu zotavení v průběhu a po ukončení léčby, zajištění návazných služeb v komunitě, vytvoření systému komplementárních návazných služeb na sociálně zdravotním pomezí,
 • péče o děti a rodiny s duševním onemocněním – zajištění komplexní péče o děti s duševním onemocněním a jejich rodiny – vytvoření systému komplementárních návazných služeb na sociálně zdravotním pomezí,
 • péče o „chronické“ pacienty – spolupráce se segmentem sociálních služeb na postupném a bezpečném přechodu pacientů do komunity nebo do pobytových sociálních služeb sociální péče (v rámci nemocnice pro tyto pacienty zůstanou vyčleněny kapacity tak, abychom byli schopni reagovat krátkodobými hospitalizacemi na zhoršení jejich zdravotního stavu) nebo zpět do zcela přirozeného sociálního prostředí, z hlediska kapacit dojde v průběhu času k jejich snížení,
 • péče o pacienty s výraznou potřebou psychoterapie – rozšíření terapeutických kapacit a programů pro pacienty, jejichž potřeby může saturovat především psychoterapie, z hlediska kapacit dojde v budoucnu k jejich zvýšení,
 • péče o pacienty na gerontopsychiatrických odděleních – větší propojení gerontopsychiatrické, interní a paliativní péče, prakticky to znamená větší úvazek konziliárního internisty, zavedení péče paliatra, z hlediska kapacit dojde v budoucnu k jejich snížení,
 • zavedení konceptu komunitní péče na sociálně zdravotním pomezí (cíl u většiny cílových skupin) – u většiny cílových skupin jde o to vytvořit systém, který bude komplementárně funkční:
          - zajištění návaznosti podpory sociálních služeb,
          - terénní zdravotní služby (ARP, podpora v rámci multidisciplinárního týmu, CDZ),
          - stacionáře (kombinace léčby a pobytu doma),
          - lůžková péče,

 • redukce lůžek následné péče je sekundárním efektem zřizování lůžek akutní lůžkové péče, ale především vzniku potřebných služeb v komunitě; je reakcí na ověřený pokles poptávky po hospitalizaci (nikoliv matematicky podmiňujícím modelem), cílem je redukovat lůžka následné péče v závislosti na ověřené proměňující se veřejné poptávce,
 • využití budov, které nebudou dále sloužit léčebným účelům, je podmíněno jejich částečnou nebo úplnou rekonstrukcí, cílem je, aby sloužily veřejně prospěšným účelům (sloužily k otevření se komunitě a propojení s ní),
 • restrukturalizace péče – nejen v souvislosti s úbytkem lůžek následné péče a nárůstem lůžek akutní péče bude docházet s restrukturalizaci péče s akcentem na správné ohraničení cílové skupiny tak, aby byla léčba efektivní a bezpečná,
 • materiálně technické zabezpečení I. – průběžná obměna vybavení oddělení,
 • materiálně technické zabezpečení II. – rekonstrukce a udržování nemovitého majetku s akcentem na to, že PNKM je především nemocnice a následně vysoce hodnotný památkový areál (s oběma body souvisí rozšíření portfolia zdrojů – především čerpání evropských dotací),
 • zajištění ekonomické efektivity – v každém proaktivním i reakčním kroku proměny PNKM dojde k aktualizaci modelace rozpočtu na daný rok, případně i na léta následující, podstatou cíle je zajištění realizovatelnosti a dlouhodobé udržitelnosti změn.


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena