Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

INFORMACE 

 
Text, volně dostupný pacientům na každém oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

Připomínky, návrhy a stížnosti

  1. Každý pacient Psychiatrické nemocnice v Kroměříži (jeho zákonný zástupce, osoba zmocněná pacientem nebo   osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav) má právo podávat připomínky, návrhy a stížnosti, týkající se léčby a provozu oddělení, na kterém je léčen.
  2. Připomínka, stížnost či návrh může být sdělena ústně kterémukoli zdravotnickému pracovníkovi oddělení. Ten buď okamžitě připomínku, návrh či stížnost vyřeší nebo pacientovi sdělí, komu má svůj návrh, připomínku či stížnost adresovat.
  3. Připomínka, návrh či stížnost může být podána písemně a adresována kterémukoli zdravotnickému pracovníkovi oddělení, na kterém je pacient léčen, primáři primariátu, pod který spadá oddělení, na kterém je pacient léčen, nebo  řediteli Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.
  4. Písemná stížnost musí obsahovat sdělení, čeho se návrh, připomínka či stížnost týká, případně kterého pracovníka/pracovníků se týká, musí být psána čitelně, opatřena datem, čitelným jménem a podpisem toho, kdo  připomínku, návrh či stížnost podal a jeho adresu, na kterou mu má být poslána odpověď.
  5. Písemnou připomínku, návrh či stížnost může pacient dát do obálky, na kterou napíše, komu je určena, a vhodit do schránky na oddělení nebo ji může předat přímo do rukou kteréhokoli zdravotnického pracovníka oddělení, na kterém je pacient léčen.
  6. Na písemnou připomínku, návrh či stížnost vypracuje adresát odpověď a do 30 dnů od jejího obdržení tuto odpověď pošle poštou tomu, kdo ji podal, případně mu ji doručí osobně.
  7. Na anonymně podané připomínky, návrhy či stížnosti nelze nijak reagovat, neboť nelze určit, komu má být případná odpověď doručena.
  8. Připomínka, návrh či stížnost poslaná e-mailem je považována za anonymní, protože nelze určit, kdo ji skutečně podal.


      V Kroměříži 1.4.2016                                                                  MUDr. Petr Možný
                                                                                                       ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

 

Připomínky, návrhy a stížnosti  [58 KB]
Poslední aktualizace: 04.03.2013
Popis: Výše uvedený text ke stažení ve formátu PDF.


© 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena